เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ประเทศไทย เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวไม่จำกัดประเทศโควิดต่ำ

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ประเทศไทย เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวไม่จำกัดประเทศโควิดต่ำ

ประเทศไทยเปิดประเทศ – คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) จำนวน 2 ฉบับ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

1. ยกเลิกเงื่อนไขการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวในราชอาณาจักรที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำฯ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 สำหรับบุคคลต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

2. ยกเลิกเงื่อนไขการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลางฯ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำหรับบุคคลที่เป้นนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร พร้อมทั้งขยายระยะเวลาให้แก่คนต่างด้าวที่มากับเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในกรณีที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าน่านน้ำไทยก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ และกรณีเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เข้ามาจอด และจอดเรืออยู่ที่ท่าเรือในราชอาณาจักรก่อนประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้ มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ออกไปอีก 30 วันหลังจากวันที่ประกาศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้

หลังจากที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ทั้ง 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า

ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง 

ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ มีจำนวนไม่มาก ดังนั้นการที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ 2 ฉบับ ดังกล่าว ที่กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อพำนักระยะยาวในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เฉพาะบุคคลที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร เฉพาะบุคคลที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือความเสี่ยงปานกลางฯ ทำให้มีชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีจำนวนไม่มาก โดยข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV) จำนวน 825 คน จาก 29 สัญชาติ

หลังจากที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจักร ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสารในกรณีที่เดินทางออกจากประเทศต้นทางและอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าน่านน้ำไทยก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ และกรณีเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เข้ามาจอดและจอดเรืออยู่ที่ท่าเรือในราชอาณาจักรก่อนประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

มีผลบังคับใช้ มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ วันที่ 1 พฤศจิกยน 2563 แต่ในทางปฏิบัติพบว่า การอนุญาตให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานต้องไปออกประกาศ คำสั่ง และระเบียบรองรับประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงทำให้กระบวนการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศมีผลสมบูรณ์ประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา จึงทำให้เรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้เพียง จำนวน 6 ลำ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด -19  สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง